Barion Pixel

Adatvédelmi irányelvek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Szigetköz Natúrpark Egyesület

Preambulum

A jelen adatkezelési tájékoztató a Szigetköz Natúrpark Egyesület által üzemeltetett (a továbbiakban Adatkezelő) – az Adatkezelő által forgalmazott termékekkel kapcsolatban – a tájékozódásra és a vásárlásához használható online felület (https://szigetkoz-naturpark.hu) látogatóként vagy regisztrált felhasználóként történő használata esetén irányadó adatvédelmi rendelkezéseket tartalmazza.

 1. Fogalmak

A jelen tájékoztatóban használt fogalmak jelentése:

 

 1. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 2. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 3. Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
 4. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
 5. Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.
 6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
 7. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
 8. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
 9. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

(Az érintett tájékoztatását szolgáló információk)

 1. Az adatkezelő adatai:

Szigetköz Natúrpark Egyesület

Székhely:    9181 Kimle, Fő utca 114.

E-mail cím: szigetkoznaturpark@gmail.com

A tényleges adatkezelés webhelye: ((https://szigetkoz-naturpark.hu/) „weboldal”)

 1. A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön szigetkoznaturpark@gmail.com e-mail, illetve a postacímünkön kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

 

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja

Jogalap

Kezelt adatok

Időtartam

Honlap látogatása

Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és

javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítása, a látogatottság mérésére

Az Egyesület jogos érdeke

IP cím

a látogatás időpontja,

a meglátogatott aloldalak adatai,

az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

1 hónap

Érdeklődés a honlapon közzétett termékek, szolgáltatások iránt

Cél a látogatóinknak teljesebb felhasználói élmény nyújtása, tájékoztatás

hozzájárulás

a termékeink és szolgáltatásaink értékesítéséhez fűződő megalapozott jogos érdek

teljes név

e-mail cím,

levelezési cím

telefonszám

egyéb, nem kötelezően megadandó megjegyzés

az érdeklődéssel

kapcsolatos ügyintézés lezárulásáig

Hírlevélre feliratkozás

Cél a látogatóink tájékoztatása az aktuális promóciókról, termékeinkről, szolgáltatásainkról, rendezvényeinkről (marketing jellegű közlemények)

hozzájárulás

a termékeink és szolgáltatásaink értékesítéséhez fűződő megalapozott jogos érdek

teljes név

e-mail cím

 

a hírlevélről történő leiratkozásig, az adatok törlési kérelméig tart

Termékek, szolgáltatások vásárlása

Számlaadási kötelezettségnek való megfeleltetés; az Érintettel kötött szerződésből eredő jogok és kötelezettségek érvényesítése érdekében

a termékeink és szolgáltatásaink értékesítéséhez fűződő megalapozott jogos érdek

adójogi szabályok szerinti kötelező adatkezelés (kötelező jogszabályi rendelkezés)

teljes név, e-mail cím, telefonszám, nyilatkozat a nagykorúságról,

számlázási adatok, szállítási adatok

adójogszabályok szerinti megőrzési kötelezettség: 10 adóév; Adatkezelési cél megvalósulásához szükséges időtartam

Ügyintézés, panasz

észrevételre, panaszra válaszadás

jogi kötelezettség

teljes név

e-mail cím

telefonszám

levelezési cím

egyéb személyes üzenet

5 évig

 

A fentiek alapján a Szigetköz Natúrpark Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) az Ön személyes adatait

 • az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeli.
 • Egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű.
 • Bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez az Egyesületnek, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ön a hozzájáruláson alapuló adatkezeléséhez (így pl. hírlevél küldéséhez) megadott hozzájárulását az Adatkezelő székhelyére címzett levélben (9184 Kunsziget, Ady Endre utca, 27.) vagy elektronikus üzenet útján (szigetkoznaturpark@gmail.com) bármikor visszavonhatja.

 

Az érintett a III. fejezetben foglaltak szerint kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

 

 1. Az adatkezelés alapelvei:

Adatkezelő felel az alábbi adatkezelési elvek betartásáért:

 • A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság).
 • A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz kötöttség).
 • A kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság).
 • Gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse (pontosság).
 • A személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé (korlátozott tárolhatóság).
 • A személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).
 1. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás:

Az Egyesület honlapjának üzemeltetése, az alapul szolgáló informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, a számlázási tevékenység körében az Adatkezelő Adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Az Egyesület a működése során az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe az egyes adatkezelői tevékenységekhez:

Adatfeldolgozó neve

Adatfeldolgozó címe

Adatfeldolgozás során végzett tevékenység

 

 

Könyvelés

MikroVPS Kft.

9985 Felsőszölnök, Hármashatár u. 33.

Tárhely szolgáltatás

Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő döntést az adatkezelő hozzájárulása nélkül nem hozhat, az adatkezelő rendelkezésein kívül egyéb célú adatfeldolgozást nem végezhet, feladatait kizárólag az adatkezelő utasítása alapján láthatja el. Adatfeldolgozó köteles feldolgozandó adatok fizikális és szoftveres védelméről gondoskodni.

Az adatkezelő külföldre nem továbbít adatokat.

 1. Egyéb adatkezelési rendelkezések

Az Egyesület adatkezelésében és adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

 

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

 

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk.

 

A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk.

 

Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljeskörűen biztonságos adattovábbításnak. Az Egyesület mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a honlapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám az Egyesülethez beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

 

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

 1. Automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is

Az Egyesület automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz.

III. Az adatkezeléssel érintett személy jogai

 1. A hozzáférés joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai,
 • az érintett személyes adatok kategóriái,
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ,
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 1. A helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 1. A törléshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy más módon kezelték.
 • Az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
 • Az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.
 • A személyes adatokat jogellenesen kezelték.
 • A személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
 • Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • Az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 1. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 1. Az érintett jogai gyakorlásával kapcsolatos intézkedések

 

 1. Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az érintett személyes adatainak valamennyi helyesbítéséről, törléséről vagy adatkezelés-korlátozásáról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
 2. Az adatkezelő elősegíti az érintettek jogainak a gyakorlását.
 3. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fenti jogok gyakorlására irányuló kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 1. 4. Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet, továbbá bírósághoz is fordulhat.

 

Győrszemere, 2019. 12.01.