Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

Szigetköz Natúrpark Egyesület weboldalának Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

A jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A Webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken a rendelkezésére állunk. A jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján (https://szigetkoz-naturpark.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://szigetkoz-naturpark.hu/aszf

1. A Webáruház üzemeltetőjének (a továbbiakban: Szolgáltató) adatai:

A Szolgáltató neve: Szigetköz Natúrpark Egyesület
A Szolgáltató székhelyének postai címe: 9181 Kimle, Fő utca 114.
A Szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: szigetkoznaturpark@gmail.com
Adószáma: 18940808-1-08
Bankszámlaszáma: 58600269-11248655
Üzleti tevékenység végzésének postai címe: 9181 Kimle, Fő utca 114.
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: MikroVPS Kft.
9985 Felsőszölnök, Hármashatár út 33. support@mikorvps.hu

2. Alapvető rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és az Egyesület közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. A jelen ÁSZF 2019. december 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett Webáruház weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a Webáruháznak –, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Webáruház tartalmának megtekintésére, a szolgáltatások igénybevételére. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Webáruház weboldal, annak
bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztése tekintetében. Tilos a Webáruházban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások és vételáruk

A megjelenített termékek és szolgáltatások kizárólag online rendelhetők meg. A Szolgáltató által forgalmazott további termékeket és szolgáltatásokat a Webáruházon keresztül megvásárolni nem lehet. A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendő bruttó árak, tartalmazzák a törvényben előírt ÁFÁ-t, azonban nem tartalmazzák az esetleges házhozszállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A Webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, jellemzőit, a termékekről illusztrációt jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített illusztrációk eltérhetnek a valóságostól. Nem vállalunk felelősséget a Webáruházban megjelenő illusztráció és a termék tényleges
kinézete miatti különbözőség miatt. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. A
termékek akciós Webáruház bruttó árai külön feltüntetésre kerülnek. A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja azzal a kikötéssel, hogy a módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

4. A vásárlás menete: Regisztráció

A Webáruházban történő vásárláshoz regisztrációra van szükség. A regisztráció a főoldalon található Belépés/Regisztráció menüpont alatt lehetséges, az ott található adatlapok kitöltésével.
A Webáruházban csak érvényes regisztrációval rendelkező Felhasználók (a továbbiakban: Vásárlók) vásárolhatnak. A regisztráció során egy felhasználónevet és egy ahhoz tartozó jelszót kell megadni, amelyek használatával a későbbiekben is be lehet lépni a Webáruházba. Ezeken kívül még a Vásárló szállítási és számlázási adataira, valamint egy valódi e-mail cím megadására van szükség. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a regisztráció során tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatok miatt bekövetkező szállítási és egyéb problémákért. A Felhasználó a Webáruházba történő regisztrációjával Szigetköz Natúrpark Egyesület Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) elfogadja. A Felhasználó regisztrációját és ezzel együtt minden személyes adatát az szigetkoznaturpark@gmail.com e-mail címre küldött írásos kérelme alapján a Szolgáltató bármikor törli.

5. A vásárlás menete: A szerződés létrejötte

A regisztrációt követően a Webáruházban történő vásárlás a Webáruházba belépve, elektronikus úton leadott megrendelés útján lehetséges. A Vásárló tudomásul veszi, hogy megrendelését csak a Webáruházon keresztül adhatja le. A megrendelés időpontja az, amikor a Vásárló a megrendelését a Webáruházon keresztül eljuttatja a Szolgáltatóhoz. A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 08:00 órától 16:00 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben azonban az a munkaidő lejárta után történik, a megrendelés az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. A Webáruházban leadott megrendelés nem minősül még szerződésnek. A megrendelés a szerződés létrejöttéig szabadon és következmények nélkül módosítható, illetve lemondható. A Vásárló az általa leadott megrendelés módosítását és/vagy lemondását az szigetkoznaturpark@gmail.com e-mail címre küldött levélben kérheti. A Vásárló a megrendelés megtörténtéről automatikusan értesítést kap a Webáruháztól, azonban ez még nem jelenti a Szolgáltató részéről a megrendelés teljesíthetőségének visszaigazolását és így a szerződés létrejöttét. Megrendelés esetén a Szolgáltató és a Vásárló között a szerződés csak akkor jön létre, ha a megrendelést a Szolgáltató az általa küldött visszaigazoló email- ben elfogadja. A Szolgáltató – mint ajánlattevő – ajánlati kötöttségének ideje megegyezik a jelen ÁSZF-ben meghatározott, a Szolgáltató által vállalt maximális szállítási határidővel. A Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés a Szolgáltató által vállalt ajánlati kötöttségi időn belül nem jön létre, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik. A Szolgáltató ezt követően a megrendelést nem teljesítettnek tekinti és – a Vásárló egyidejű tájékoztatása mellett – a rendszeréből törli.

6. A vásárlás menete: A szerződés teljesítése, szállítási és fizetési feltételek, egyéb járulékos költségek

A szerződés teljesítésének határideje a vételár és az esetleges szállítási díj kiegyenlítésének időpontjától számított 14 munkanap. A vételár és az esetleges szállítási díj kiegyenlítése lehetséges bankkártyával, átutalással, valamint utánvéttel. A vételár és a szállítási díj kényelmes és biztonságos online-kiegyenlítését a
Barion Payment Zrt. (Magyar Nemzeti Bank által kiadott engedélyszám: HEN- I-1064/2013; intézményazonosító: 25353192) biztosítja. A Vásárló bankkártyájának adatai az áruházunkhoz nem jutnak el. A Barion ötféle kártyatípust fogad el:
– MasterCard,
– Visa,
– Visa Electron,
– Maestro és
– American Express.
A termékek szállítási határideje a megrendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 14 munkanap. Amennyiben a kiszállítás ezen határidőn belül nem tud megvalósulni, a Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, és egyeztetnek a megrendelés teljesítésének további menetéről.

7. A szerződéstől való elállás

FOGYASZTÓ FOGALMA: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
A Webáruházon keresztül történő termékvásárlás esetén a fogyasztónak minősülő Vásárlót az Elállási/Felmondási Tájékoztatónkban (az 1. számú. mellékletben) foglaltak szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A Vásárló ezt a jogát a 2. számú mellékletben található nyilatkozatminta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. A Vásárló az indokolás nélküli elállási jogát a termék átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja, feltéve, hogy a termék sértetlen és rendeltetésszerű használatra a visszaküldést követően is alkalmas. A szerződéstől való elállás esetén a Vásárló köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb a termék kézhezvételtől számított huszonnyolc napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy az általa a termék
átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt igazolhatóan elküldi. A termék visszaküldésének közvetlen költségei a Vásárlót terhelik. A Vásárló felelősségre vonható a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének
megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A fentiek szerinti jogszerű elállás esetén Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja az előzőekben meghatározott összeget, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A Szolgáltató a Vásárlónak visszajáró összeget az általa igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj
nem terhelheti. Ha a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól
eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a megrendelő által megadott adatok
pontatlanságából vagy helytelenségéből eredő teljesítési hibákért. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

8. Szavatosság

Ön a Szolgáltató (a továbbiakban: Egyesület) hibás teljesítése esetén a Egyesülettel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A Vásárló kötelessége a szerződés megkötésének a bizonyítása (pl. számlával). A Szolgáltató a bejelentett szavatossági igényről jegyzőkönyvet köteles felvenni. Ha a Szolgáltató a Vásárló szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez való fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Vásárlót. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.

9. A panaszkezelés rendje

A Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Vásárlónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a Kapcsolat menüpontban található e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Vásárlónak. Az írásbeli panaszt a Webáruházunk harminc napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. A fogyasztó bármilyen fogyasztóvédelmi probléma esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel az Egyesület piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. A fogyasztó egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez. Az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a járási hivatal. A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei megtalálhatóak a https://jarasinfo.gov.hu/ oldalon. A fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti: A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése.
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/A.
Telefonszám: +36/96/520-217
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

10. Kapcsolat

A Kapcsolat menüpontban megtalálja a pontos címünk, e-mail címünk és telefonszámunk. Ezen az elérhetőségeken jelezheti egyéni kifogásait és kérhet információt a kívánt termékekről, valamint a rendeléséről. A két fél között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető egyenértékűnek az írásban foglalt szerződéssel, ezért a későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. Az elektronikus szerződésben és a későbbi kapcsolattartásban a magyar a használt nyelv. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk. A termékek leírásai csak tájékoztató jellegűek, nem mindig tartalmaznak minden információt.

11. Adatvédelem

A Webáruház üzemeltetésével összefüggésben a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelést a Szolgáltató az Adatkezelési tájékoztatóban leírtak szerint végzi.